fbpx

Handelsbetingelser

Senest revideret: 17. November 2022

Handelsbetingelser for:
Holder 100 ApS
omøvej 9
4700 Næstved
CVR: 39680025

1. GENERELLE BETINGELSER

1.1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Holder 100 ApS.
1.2. Standardbetingelserne udgør, sammen med i øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle aftaler hos Holder 100 ApS.
1.3. Standardbetingelserne er udelukkende gældende for projekter af/fra Holder 100 ApS og derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.
1.4. Ved ”kunde” eller bøjninger heraf forstås den juridiske person, der tildeler Holder 100 ApS et projekt.
1.5. Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver indmeldt mundtligt, gennem telefon eller pr. e-mail selvom der fra disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne.
1.6. Holder 100 ApS indgår konsulentarbejde i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Ved timebaseret arbejde faktureres pr. påbegyndt time.
1.7. Kunder med ad hoc aftaler, kan løbende bestille mindre opgaver løst ad hoc. Ad hoc arbejde tælles sammen pr. måned og summen rundes op til nærmeste hele time. Ad hoc faktureres uspecificeret som ad hoc arbejde ved afslutning af hver måned.
1.8. Holder 100 planlægger opgaver i den rækkefølge de modtages. Såfremt der kommer en akut opgave, der bestilles som en hasteopgave, prioriteres opgaven før afventende standardopgaver og løses hurtigst muligt. Hasteopgaver faktureres til 150% af standard timepris.

2. PRISER & BETALING

2.0. Holder 100 ApS opdaterer årligt sin prisliste, de gældende priser kan altid findes på hjemmesiden.
2.1. Holder 100 ApS fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvad angår mindre opgaver, hvis ikke andet er nævnt. En mindre opgave forekommer, når der ikke aftales fastpris for projektet.
2.2. Holder 100 ApS opererer med standard timepris på 1150 kr. for arbejde af enhver karakter, hvis der ikke er indgået skriftlig aftale om anden timepris eller fastpris på projekt. Opgaver faktureres pr. påbegyndt time.
2.3. Timebaserede opgaver faktureres som udgangspunkt ved afslutning af opgaven. Såfremt opgaven strækker sig over hen over månedsskifte, faktureres de afholdte timer for den forgangne måned ved månedsskiftet.
2.4. Regninger forfalder til betaling 7 dage efter udstedelse.
2.5. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres til standard timepris med mindre, andet er aftalt.
2.6. Holder 100 ApS pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.
2.7. Holder 100 ApS opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sats.
2.8. Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms.
2.9. Medmindre andet er aftalt faktureres hjemmesider, webshops og softwareprojekter ved accept af tilbud.
2.10. Alle abonnementer kræver tilmelding til leverandørservice Farpay medmindre andet er aftalt. Såfremt tilmelding ikke sker senest ved 1. faktura, opkræves et administrationsgebyr på 125 kr. pr. faktura.
2.11. Abonnementer betales forud. Abonnementer opkræves månedsvis, kvartalsvis eller årligt efter aftale.


3. RETTIGHEDER TIL ARBEJDET


3.1. Kunden indestår selv for egne tilladelser og rettigheder til brug af 3 parts skrifttyper, illustrationer, billeder, tekster mv. som leveres til Holder 100 ApS.
3.2. Kunden giver Holder 100 ApS tilladelse til håndtering af kundens domæne og andre services som er forbundet med at sikre leveringen af den aftalte ydelse.
3.3. Alle rettigheder til grafik, marketingmateriale, websites og webshops (undtaget materiale dækket af pkt. 3.5) tilhører kunden efter projektet er fuldt faktureret og betalt.
3.4. Software applikationer og specialudvikling udviklet af Holder 100 tilhører rettighederne Holder 100 ApS medmindre andet er aftalt.
3.5 Alle rettigheder til systemer bag diverse abonnementsløsninger, hvor kunden køber brugsret til løsningen i en periode, tilhører Holder 100 ApS.


4. TAVSHEDSPLIGT OG REFERENCER


4.1. Holder 100 ApS forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.
4.2. Holder 100 ApS har ret til i salgs- og markedsførings-øjemed at opgive kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference, herunder brug af logo.


5. FORCE MAJEURE


5.1. Holder 100 ApS er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Holder 100 ApS er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt Holder 100 ApS forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som Holder 100 ApS ikke er herre over, og som Holder 100 ApS ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.


6. TVISTER


6.1. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførsel eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Retten i Næstved som første instans.


7. Hosting


7.1. Hosting faktureres årligt forud, såfremt kunden benytter mere plads end aftalt vil dette faktureres særskilt hvert kvartal bagud.
7.2. Holder 100 ApS påtager sig intet ansvar for indhold, herunder rettigheder, lovligheden, lødigheden mv. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver på hosting løsningen.
7.3. Holder 100 ApS er ikke ansvarlig for tab som følge af manglende adgang til tjenester eller information på hosting løsningen uanset årsagen til den manglende adgang.
7.4. Holder 100 ApS er ikke ansvarlig for tab af data af nogen art, herunder tab eller beskadigelse af software mv. udover de beskrevne forhold i databehandleraftalen.
7.5. Holder 100 ApS er ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader opstået i forbindelse hermed. Medmindre kunden har en malware aftale er kunden selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i forbindelse med udbedringer af skaderne.
7.6. Spam og anden uønsket mail er forbudt at udsende gennem hostingen. I tilfælde af overtrædelse vil Holder 100 ApS informere og udlevere logs til de relevante myndigheder, samt suspendere kunden.
7.7. Såfremt kundens trafik eller applikation belaster serveren eller netværket, har Holder 100 ApS ret til at suspendere kundens hosting uden varsel.
7.8. En suspendering annullerer ikke hosting aftalen og der sker ingen refundering.
7.9. Hostingaftaler løber altid 12 måneder ad gangen og fornyes automatisk.
7.10. Opsigelse skal ske senest 3 måneder før fornyelsesdatoen.


8. Service- og supportaftaler


8.1. Serviceaftaler på hjemmesider og webshops omfatter tekniske opdateringer samt hosting.
8.2. Opdateringer omfatter sikkerhedsopdateringer af hjemmesiden og serveren. Holder 100 ApS yder ikke serviceaftale hvis kunden vælger ikke at hoste hos Holder 100 ApS.
8.3. Supportaftaler omfatter vejledning til indholdsændringer og vejledning til anvendelse af systemet.
8.4. Alle ændringer som Holder 100 ApS skal foretage skal sendes pr. mail til service@holder100.dk.
8.5. Ændringer som Holder 100 ApS skal foretage, faktureres til normal timepris, hvis ikke andet er aftalt.
8.6. Ved indgåelse af serviceaftale lukkes af for kundens adgang til de dele Holder 100 ApS påtager sig at vedligeholde, som del af aftalen.
8.7. Hvis serviceaftalen opsiges, fjernes de plugins, der er en del af servicen (dette omfatter bl.a. sikkerhedsplugins, performanceplugins og cookiecomplianceplugin).


9. Reklamation på hjemmesider og webshops


9.1. Holder 100 ApS yder 30 dages reklamationsret, hvor kunden kan anmelde fejl og mangler i leverancen i forhold til kravspecifikationen.
9.2. Reklamation skal sendes til service@holder100.dk
9.3. Reklamationsperioden påbegyndes fra levering af hjemmesiden.
9.4. Reklamationer tilsendt efter fristen faktureres særskilt, pr. påbegyndt time jf. pkt. 2.2


10. Online markedsføring


10.1. Holder 100 ApS udfører markedsføring for kunden med at opnå et potentielt øget salg online ved brug af bla. Google Ads, LinkedIn Ads, Søgemaskine Optimering, Sociale Medier mv..
10.2. Der stilles ingen garanti for specifikke resultater.
10.3. Afregning af annonceomkostninger afregner kunden direkte med det specifikke medie, medmindre andet er aftalt.
10.4. Ændringer af annonceomkostninger skal ske via mail til service@holder100.dk.
10.5. Ved benyttelse af flere annonceomkostninger end aftalt kan Holder 100 ApS ikke holdes til regnskab og refundere ikke noget beløb.


11. Ændringer af betingelser


Holder 100 ApS handelsbetingelser kan af Holder 100 ApS ændres med varsel på 45 dage.
De gældende handelsbetingelser vil være at finde på Holder 100 ApS’ hjemmeside.